×

Star4you

Bármilyen kérdésed merülne fel a weblap használatával, megrendeléssel, fizetéssel, szállítással vagy bármi egyébbel kapcsolatban, barátságos és profi munkatársaink várják megkeresésed a nap 24 órájában.

FORGOT YOUR DETAILS?

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

Kedves Vásárlónk!

www.starregister.eu oldalon egy online vásárlási oldal érhető el, amely útján a lehetősége nyílik termékeinket megrendelni, továbbá az online felületen kapcsolatot tud létesíteni velünk üzenetküldés céljából.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon elérhető vásárlási felületen keresztül általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változik 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online vásárlással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I.

Alapfogalmak

   • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
   • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
   • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
   • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
   • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
   • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
   • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
   • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
   • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
   • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
   • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
   • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
   • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a vásárlás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

   • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
   • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
   • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Star4you Online Star Register – Koletán Gergely E.V.

Adatkezelő képviselője, adatkezelés kapcsán felelős személy:

Koletán Gergely

Adatkezelő elérhetősége:

Cím: 3300 Eger, Munkácsy M. utca 9.

Telefonszám: 06302917949

E-mail cím: info(kukac)starregister.eu

III.

Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait a következő célokból kezeli:

 1. Elsődlegesen a Vásárlás lebonyolítása céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
 2. Szükségünk van továbbá személyes adataira a vásárlásról szóló számla kiállításához.
 3. A vásárlással és szállítással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk. Továbbá kérésére a termékeinkkel kapcsolatosan tájékoztatást tudunk adni.
 4. Adatkezelő felhasználja továbbá adatait arra, hogy akcióiról, egyedi ajánlatairól Önnek tájékoztatást küldjön.

E körben tájékoztatom, hogy az Ön kifejezett erre vonatkozó nyilatkozata esetén jogosult csak Önnek adatkezelő hírlevelet küldeni, amely a regisztráció megerősítésénél az adatvédelmi tájékoztató elfogadásától elkülönült nyilatkozat megtételével (kocka kipipálása) lehetséges.

Természetesen a hírleveleinkről le tud iratkozni a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, továbbá a honlapon erre kialakított menüpont alatt.

IV.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

 1. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél.
 2. A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.
 3. A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.
 4. A III. d) pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik, tekintettel arra, hogy adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás nyújtása érdekében.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online vásárlási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a vásárláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • Cím (irányítószám, település, utca, házszám).

A honlapon keresztül kapcsolatba léphet velünk, és üzenetet küldhet, amelyhez szükséges megadnia:

 • Nevét, 
 • E-mail címét.

VI.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön telefonszámát és e-mail címét az adatkezelő a vásárláshoz a vásárlás online rögzítésétől a termék kiszállításáig kezeli.

Az Ön nevét és számlázási címét adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettség alapján is kezeli, az Ön részére történő számla kiállítása okán. Adatkezelő a számviteli törvényben foglalt elévülési időig köteles kezelni ezen adatait.

Amennyiben Ön csupán informálódik és online felületünkön keresztül lép kapcsoltba velünk, úgy nevét és e-mail címét az Ön részére megküldött válasz időpontjáig kezeljük.

VII.

Adattovábbítás és adatfeldolgozás

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy személyes adatai az alábbi módokon továbbításra kerülnek:

 • Könyvelés:

Társaságunk harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe a Társaság könyvelési feladatainak ellátása érdekében, amely okán a számlán feltüntetett személyes adatai (név, cím) továbbításra kerülnek a könyvelő részére, aki adatfeldolgozónak minősül.

A könyvelő neve: Barta könyvelő

A könyvelő címe: Eger. Baktai út 12.

A könyvelés szempontjából továbbított adatok átadására a társaság jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

 • Tájékoztatom továbbá, hogy a termékek kiszállítása Ön részére futár társaság útján történik. A termék kiszállítása érdekében továbbításra kerül a futár társaság részére neve és címe.

A társaság neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A társaság címe: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A személyes adatai futár társaság részére történő átadásának jogalapja az Ön és Társaságunk között létrejött szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) bek b) pont).

VIII.

Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által megadott személyes adatok biztonságát:

 • Az adminisztrátori fiókok, jelszavakkal vannak védve. Csak ezeknek a fiókoknak van hozzáférése minden személyes adathoz.
 • A biztonsági mentés a személyes adatokról, illetéktelenek által hozzáférhetetlen helyen van tárolva.
 • A hitelkártyával történő tranzakció hitelesítése a Barion cégével történik – az adatátvitel titkosított és biztonságos kapcsolattal kerül végrehajtásra.
 • Az elektronikus banki átutalás esetén a tranzakció az Ügyfél számláját kezelő bank elektronikus banki interfészen keresztül történhet, a bank által megadott védelmi eszközök használatával.

IX.

A Vásárlók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vásárló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vásárló kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • a Vásárló vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

 1. A Vásárló jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót.
 2. Jogérvényesítés:

A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez (Egri Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vásárló továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

TOP